Need Help ?
Call: +977- 066449395

शैक्षिक सत्रको सुरु तथा विद्यार्थी भर्ना भएकै दिन विद्यार्थीलाई पाठ्य पुस्तक उपलव्ध गराउने सूचना

प्रकाशित मिती:  

मनाङ्  जिल्लाका सम्पूर्ण विद्यालयहरुले फागुन दई गते देखि विद्यालयमा विद्यालय उमेरका वालवालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्नु हुन र नयाँ भर्ना भएका वालवालिका तथा तल्लो कक्षा उत्तिर्ण गरी  माथिल्लो कक्षामा गएका विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयको पहिलो दिनमा नै पाठ्यपु्स्तक उपलव्ध गराउन हुन सम्पूर्ण विद्यालयहरुलाई अनुरोध छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट छिटै पाठ्य पु्स्तकको रकम विद्यालयको खातामा उवलव्ध गराइने निकासा हुनु भन्दा पहिला विद्यालयमा भएको कुनै रकमबाट बजारबाट पाठ्यपु्स्तक खरिद गरी उवलव्ध गराउनु हुन अनुरोध छ । साथै जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले मनाङ्को चामेमा पाठ्यपु्स्तक ल्याइ बितरण गरिरहेको व्यहोरा पनि सवै विद्यालयहरुलाई जानकारी गराइन्छ । 

जिल्ला शिक्षा कार्यालय मनाङ्