Need Help ?
Call: +977- 066449395

प्रा वि तहमा स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरूले यही २०७६।७।२० भित्र नियुक्तिका लागि उपस्थित हुनुहुन ।

प्रकाशित मिती:  २०७६।७।१४

प्रा वि तहमा स्थायी नियुक्तिका लागि शिक्षा तथा मानव स्राेत विकास केन्द्रबाट सिफारिस भएका तपसिलका उम्मेदवारहरूले यही २०७६।७।२० भित्र नियुक्तिका लागि उपस्थित हुनुहुन ।