Need Help ?
Call: +977- 066449395

नियुक्ति बुझ्न आउने सूचना बारे ।

प्रकाशित मिती:  २०७६।६।२३

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भै यस मनाङ जिल्लामा आउनुभएका नि मा वि तहका सवै उम्मेदवारहरूले यही २०७६।६।२९ भित्र शैक्षिक योग्यता, नागरिकता, निरोगिताको प्रमाणपत्र, परीक्षा प्रवेश पत्र लगायत आवश्यक अन्य कागजातपत्रको १।१ प्रति प्रतिलिपि सहित विद्यालय तथा स्थानीय तह रोज्ने फाराम भरी यस कार्यालयमा पेश गर्नुहुन अनुरोध छ ।विद्यालय तथा स्थानीय तह रोज्ने फाराम यस कार्यालयबाट उपलव्ध हुनेछ ।